Aktualności

Szanowni rodzice

Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Z dniem 01.09.2020 roku zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Nasze przedszkole będzie nadal funkcjonowało w reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19.

Szczegóły funkcjonowania przedszkola, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, zawarte są w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 44 ,,Promyk" w Opolu w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

Prosimy zapoznać się z procedurami funkcjonowania przedszkola obowiązującymi od 1.09.2020 oraz o wydrukowanie i podpisanie oświadczenia i procedur, które należy dostarczyć do placówki najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.

 

 

„PRZEDSZKOLE – PIERWSZY KROK”

Wrzesień – nowy szkolny rok,
witamy przedszkole, to nasz pierwszy krok.
Nasza pani na nas czeka,
pięknie do nas się uśmiecha.
Kraina przygód się otwiera
i wszystkie dzieci w podróż zabiera.
Teraz codziennie w naszej krainie
nic ciekawego nas nie ominie.
Będziemy śpiewać, czytać, malować,
Bawić się, tańczyć, z klocków budować.
Będziemy lepić z plasteliny ciekawe buźki, wesołe miny.
Będziemy ćwiczyć i podróżować, zwiedzać
i dziecięce marzenia realizować.
Dlatego nic się nie boimy
i śmiało dziś przed naszą panią stoimy.
Niech nas zabierze w tą podróż niezwykłą,
bo rok w przedszkolu minie zbyt szybko.

Szanowni Rodzice,
witamy w nowym roku szkolnym 2020/21.
Ten rok będzie trudny dla nas wszystkich, dlatego liczymy na dobrą współpracę i wyrozumiałość, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dzieciom, pracownikom przedszkola i rodzicom.
Przedszkole czynne będzie od 6:00 do 17:00. Przyprowadzanie dzieci w godzinach od 6:00 do 8:30 i odbieranie dzieci od 14:00 do 17:00 odbywa się w rygorze sanitarnym.
 Z uwagi na remont atrium przed przedszkolem, dzieci w pierwszych tygodniach września, wchodzą przez furtkę od strony placu zabaw.
Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z aktualnymi procedurami, złożenia stosownego oświadczenia i bezwzględnego zasłaniania nosa i ust.
 Przy furtce znajduje się dzwonek. Prosimy czekać na podejście pracownika przedszkola.
 Na teren placu zabaw w pierwszych dniach września i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dystans społeczny) mogą wejść tylko rodzice nowych dzieci i odprowadzić je do Sali.
Na początku września planujemy przeprowadzić grupowe spotkania z rodzicami, wtedy przekażemy Państwu więcej informacji na temat organizacji nowego roku szkolnego i odpowiemy na pytania.
Wychowawcy w najbliższych dniach skontaktują się z Państwem, tak abyście wiedzieli, do której grupy przydzielone są dzieci.
Prosimy śledzić swoje skrzynki e-mailowe, ponieważ będziemy się z Wami w ten sposób komunikować.
Zapytania można kierować odpowiednio do wychowawców i dyrektora, również drogą e-mailową.
Teresa Kurylak i Joanna Dziadosz -Łozińska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Danuta Walczyk, Patrycja Dymek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Danuta Furca, Sandra Trzeciak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Aldona Pydych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjaliści: logopedzi, pedagog i terapeuci skontaktują się z Państwem i ustalą drogi komunikacji.
Z poważaniem
Dyrektor Aldona Pydych

…………………………………………………………………                                                            Opole, dnia……………………………………………
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

………………………………………………………
adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………
tel. kontaktowy rodziców/opoiekunówOŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OPOLU


Oświadczam, że zapoznałam/łem się  i akceptuję zapisy wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (oraz wszelkich późniejszych aktualizacji),  procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania.
Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
Oświadczam, iż ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną i każdy z domowników jest zdrowy.
Zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obliguję się do jego nieprzyprowadzania do przedszkola.
Zostały wdrożone nadzwyczajne procedury chroniące dzieci i pracowników, niemniej jednak mam świadomość, że nie zniweluje to zagrożenia w całości i na własną odpowiedzialność posyłam dziecko do przedszkola.
Pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.
Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji pracownikom przedszkola naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, dyrekcją, jak również ich rodzinami.
W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonów od opiekunów z przedszkola oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Przedszkola.


                                                                                                                  …………………………………………………….
                                                                                                                             podpis rodziców/ opiekunów prawnych
                                                                                                                  
Opole dn. …………………

Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie uzgadniania bezpiecznych warunków powrotu dzieci do przedszkola w nowym roku szkolnym. Uważnie słuchamy waszych pytań, na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Bardzo prosimy o śledzenie poczty e-mail. W środę 26 sierpnia prześlemy do Państwa najważniejsze informacje, dotyczące organizacji i warunków pobytu dzieci w przedszkolu.
Prosimy o zapoznanie się z aktualną procedurą dotyczącą nowych wytycznych GIS  z dnia 2 lipca.
Dodatkowo aktualne procedury zostaną Państwu przesłane na Wasze skrzynki pocztowe wraz z oświadczeniem.

Aktualizacja procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)


Organizacja pracy przedszkola
1. Organizacja pracy przedszkola i sprawowanie opieki nad dziećmi odbywa się oparciu o zapisy Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. z późniejszymi zmianami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwo dzieci i pracowników.
2. W grupie może przebywać może maksymalnie 25 dzieci a w oddziale integracyjnym 20 dzieci, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
3. Dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych powinny przebywać wyznaczonych i stałych salach.
4. Zaleca się, aby w miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.
5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.
6. W sytuacji niedostosowania sal przedszkolnych do zapisów wytycznych, przedszkola zobowiązane są do nawiązania współpracy z jednostkami miejskimi tj. MDK, MOS, Galeria Sztuki Współczesnej, Centrum Nauk Przyrodniczych, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu itp. w celu przeprowadzenia zajęć w tych jednostkach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
7. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać. Przybory sportowe wykorzystywane podczas powinno się dokładnie umyć, wyczyścić lub zdezynfekować.
8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.
9. Sale będą wietrzone co godzinę, a przedszkola wyposażone w oczyszczacze powietrza dodatkowo będą ich stale używać.
10. Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw przedszkolnego rotacyjnie, zgodnie z harmonogramem opracowanym w przedszkolu.
11. Zaleca się, aby w miarę możliwości organizacyjnych część zajęć odbywało się na świeżym powietrzu, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz wymaganej odległości od osób trzecich.
12. Sprzęt na placu zabaw na terenie przedszkolu powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
13. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
14. Rodzice i opiekunowi przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
15. Rodzice znajdują się w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni, dziecko odbiera wyznaczony/dyżurny pracownik.
16. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkola, w szczególnych sytuacjach (np. dzieci nowo przyjęte - 3 latki, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagające pomocy) dyrektor placówki może wyrazić zgodę na wejście rodzica do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (maseczka).
17. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
18. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Temperatura ciała mierzona na czole nie powinna przekraczać 38°.
19. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
21. Opiekunowie utrzymują dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.
22. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców).
23. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych.
24. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie, bądź miejsce izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.


Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury np. domofonów.
4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.


Żywienie


1. Dzieci w przedszkolu korzystają z dystrybutorów wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.
2. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte w temperaturze minimum 60° z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
4. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki, ze względu na bezpieczeństwo nie są karmione.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola


1. Pracę w przedszkolu podejmują jedynie osoby zdrowe.
2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe
4. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
5. Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacjo Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.
6. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitaro-epidemiologicznej.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
8. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
10. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. Procedura musi być dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych każdego przedszkola.


Rodzice, opiekunowie prawni


1. Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w przedszkolu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni.
3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników Przedszkola.
4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani do jego do nieprzyprowadzania do przedszkola.
5. Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.
6. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 

Postanowienia końcowe


1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
2. Procedura musi być dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych każdego przedszkola.

Opole, 20.08.2020 r.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1- Oświadczenie pracownika powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi
Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami

 

W roku szkolnym 2017 nasze przedszkole przystąpiło do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową – holistyczną koncepcję, która traktuje zdrowie i człowieka jako „całość” . Na te całość składa się zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe, emocjonalne i społeczne. Natomiast na zdrowie ma ogromny wpływ styl życia i środowisko. W ostatnim stuleciu zgromadzono wiele dowodów, że edukacja i zdrowie są ze sobą nierozerwalnie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie społeczne i psychiczne zwłaszcza małego dziecka wpływa na - dobrą motywację do nauki i satysfakcję ze zdobytych umiejętności - dobre funkcjonowanie procesów poznawczych: myślenie, pamięć, uwagę, przyswajanie wiedzy i opanowywanie umiejętności - dobre relacje między członkami społeczności np. przedszkolnej.
W naszej placówce dbanie o zdrowie dzieci, jest jednym z priorytetów ,pragniemy poszerzać dotychczasowe działania promocji zdrowia w stronę świadomego  i ukierunkowanego procesu edukacyjnego. Chcemy by dzieci i rodzice byli współtwórcami i uczestnikami Przedszkola Promującego Zdrowie, gdyż każdy członek naszej społeczności ma  wpływ na jej klimat i atmosferę.
W roku szkolnym 2018-2019 podjęliśmy działania związane z promowaniem zdrowia psychicznego, przyczyniającego się do prawidłowego rozwoju dziecka poprzez:
- podniesienie kompetencji emocjonalnych i społecznych, dobre samopoczucie całej społeczności przedszkolnej.
- rozwój samoświadomości dzieci, umiejętności budowania poczucia własnej wartości, rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć. Poznawanie konstruktywnych sposób wspólnego rozwiązania problemu oraz porządkowanie doświadczeń.
-zacieśnianie relacji i więzi emocjonalnych z rodziną.
-wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.